Budowa pawilonu biurowego w Radzionkowie przy ul. Gajdasa 1

Zakres zadania obejmuje budowę pawilonu biurowego, parterowego, niepodpiwniczonego przy ul. Gajdasa 1 w Radzionkowie.

 1. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  1. SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2. Wzór umowy
  3. Projekt budowlany
  4. Projekt zewnętrznej instalacji wod.-kan.
  5. Pozwolenie na budowę
  6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  7. Przedmiar robót

Komunikat

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonał w dniu dzisiejszym tj. 26.08.2019r. uzupełnienia treści dokumentacji : Projekt Budowlany poprzez dodanie Rysunku nr 20 Schemat elektryczny.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia terminy składania ofert i otwarcia ofert opisane w SIWZ w szczególności :

a/ w części 25. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ust. 2 otrzymuje brzmienie :

2. Termin składania oferty upływa dnia 02.09.2019 r. do godz. 12.00.

b/ w części 26. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENIE OFERT ust. 1 otrzymuje brzmienie

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 02.09.2019 r. do godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego.

Komunikat

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający dokonał w dniu dzisiejszym tj. 28.08.2019r. zmiany treści warunków przetargu nr 540177312-N-2019 poprzez :

zmianę terminów składania ofert i otwarcia ofert opisanych w SIWZ w szczególności :

a/ w części 25. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ust. 2 otrzymuje brzmienie :

2. Termin składania oferty upływa dnia 12.09.2019 r. do godz. 12.00.

b/ w części 26. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENIE OFERT ust. 1 otrzymuje brzmienie

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 12.09.2019 r. do godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego.

W związku z powyższym w Biuletynie Zamówień Publicznych opublikowana została zmiana o treści :

Ogłoszenie nr 540179265-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.
Radzionków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 586201-N-2019
Data: 14/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przychodnia Lekarska RAD-MED Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27670186900000, ul. ul. Gajdasa 1 i 4 , 41-922 Radzionków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 286 62 20, e-mail biuro@rad-med.radzionkow.pl, faks 32 286 62 20.
Adres strony internetowej (url): http://www.radmed-radzionkow.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-02, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-12, godzina: 12:00

Komunikat

Zamawiający informuje, że otrzymał trzy pytania dotyczące dokumentacji przetargowej . Poniżej zamieszczono pytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego :

Pytanie 1 :

„W przedmiarze Zamawiający zamieszcza centralę wentylacyjną typ AF do wielkości 15 w wykonaniu wewnętrznym, nawiewno-wywiewną z pompą ciepła, wydajność do 9 500 m3/h (w poz. 175 przedmiaru). Do tej pozycji nie ma odniesienia w projekcie, a dane w niej zawarte są niewystarczające do wyceny urządzenia. Proszę o wyjaśnienie, czy tę pozycję należy wycenić czy została wstawiona omyłkowo? Jeżeli podlega wycenie, proszę o zamieszczenie projektu wentylacji mechanicznej lub kartę doboru centrali.”

Odpowiedź :

Podstawą dokonania wyceny przez Oferenta jest projekt budowlany. W projekcie do instalacji ogrzewania obiektu zastosowana jest powietrzna pompa ciepła. Załączony do dokumentacji przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy.

Pytanie 2 :

„ Czy należy doliczyć zagospodarowanie terenu, ogrodzenie placu budowy około 80mb, postawienie toi-toi oraz kontenera socjalnego?”

Odpowiedź :

W trakcie realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego należy stosować się do warunków zawartych w Projekcie, Umowie oraz przepisach Prawa Budowlanego.

Pytanie 3 :

„ Doliczenie wytyczenia budynku oraz dokumentacji geodezyjnej powykonawczej?”

Odpowiedź :

Kwestię podniesioną w tym pytaniu rozstrzyga § 11 ust. 1b oraz § 12 ust. 2 Wzoru Umowy.

Informacja o złożonych ofertach

Informacja z dnia 12.09.2019 o złożonych ofertach: pobierz

Informacje

Informacje z dnia 24.09.2019 :

 1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Utworzył: Administrator dnia 2019-08-14 13:50

Ostatnio zmienił: Administrator dnia 2023-02-02 15:20